APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) BANGALORE CITY ONLY- 2014
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð  - 2014
 
Medical Examination Call letter has been uploaded for Bangalore City, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 11/£ÉêÀÄPÁw-4/2014-15, ¢£ÁAPÀ : 06.05.2014
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN) BANGALORE CITY ONLY RECRUITMENT - 2014.

POST NAME : CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) BANGALORE CITY ONLY / £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É)
News & Events

Medical Examination Call letter has been uploaded for Bangalore City, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Medical Examination List

Provisional Select List

Corrigendum
  Written Examination Final Key Answer of Civil Police Constable A, B, C, D, E

Written Examination Provisional Key Answer of Civil Police Constable A, B, C, D, E

Roll No 5183993 to 5184192 Candidates Examcentre has been Changed to "Maharani Mahila Science College, Palace Road, Bengaluru."

Call Letter for Written Examinations has been uploaded, you are requested to download the Call Letter from My Application Link.

Examination centre information. Click here to view centre information Details

Candidates who have not received the call letter for Written Examination are directed to approach the concerned Unit Officers with the result sheet of ET-PST before 14/11/2014

ET/PST Result & DOCUMENT VERIFICATION REPORT has been updated. Units: Bangalore City. please check in your MyApplication Details.
Postponded of ET/PST Schedule. Click here to view the details...
ET/PST Call letter has been uploaded for Bangalore City, Download (from My Applications) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in Call Letter

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
12/05/2014
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
10/06/2014
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
11/06/2014
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDERATION DATE / ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 CPC & WPC GM 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
10/06/2014
Know Your Age
BORN BETWEEN 10.06.1995 AND 10.06.1989 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS /
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 10.06.1995 AND 10.06.1987 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
2 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
CIVIL / £ÁUÀjPÀ PUC, 12TH STD( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE), JOC, JLC, EQUIVALENT
HK Notification / ºÉZïPÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
HK CERTIFICATE FORMAT
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
1. Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
3. Any person claimning reservation as local person as per eligibility certificate / AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀð«gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
» d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Birth Certificate: or
» ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ / Residence Certificate: or
» ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Study Certificate : or
» «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ / Marriage Certificate : or
» ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Certificate of Home town(or Place) : or
» ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ / Warsa Certificate
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É Show
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è SÁ°EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀt
VACANCIES OTHER THAN HYDERABAD-KARNATAKA REGION VACANCIES FOR HYDERABAD –KARNATAKA REGION
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
NAME OF THE UNIT
WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
TOTAL
1 Bangalore City 2059 515 Bangalore City 179 45 HYDERABAD –KARNATAKA AREA 2798
 
 
NOTE :
  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • IF CANDIDATES APPLYING MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME UNIT, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED
  • WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD ON SAME DAY AT ALL UNITS FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà WÀlPÀzÀ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè WÀlPÀUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 23/01/2015